eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
85. rokov elezninej trate Zvolen Krupina
Peter, 15.01.2010 (27264 pretan)

Dnes si pripomíname 85. rokov existencie 35 km dlhej elezninej trate zo Zvolena do Krupiny. elezniná tra 153 v úseku Zvolen – Šahy nebola vybudovaná naraz, ale skladá sa z dvoch úsekov. Prvý úsek Šahy – Krupina bol vybudovaný ešte za Rakúska-Uhorska ako súkromná Miestna eleznica Hontianskej upy. Tento úsek bol otvorený 6.4.1899. elezniná tra Zvolen – Krupina bola postavená a po vzniku eskoslovenska ako štátna a otvorená bola 15.1.1925.

ia, aj na tejto trati bola osobná elezniná doprava zastavená 2.2.2003. Z tohto dôvodu tu odfoti vlak je problém, aj ke tu sporadicky ešte chodia nákladné manipulané vlaky. V roku 2008 Klub historickej techniky pri RD Zvolen usporiadal dve akcie, pri ktorých si milovníci lokálnych elezníc a fotografi prišli na svoje, a miestni obyvatelia mohli zaspomína na staré asy.
 
Strune z histórie trate Zvolen - Krupina
 
Obe eleznice Šahy – Krupina a Zvolen – Krupina mali samostatný vývoj a technickú úrove a do zoštátnenia 1.1.1949 a zlúenia do jednej elezninej trate Zvolen – Šahy, dnes súas trate 153 Zvolen - Šahy - ata. Výstavba elezninej trate Zvolen – Krupina sa zaala pripravova v roku 1921. Pri urovaní trasy sa uvaovalo aj o rekonštrukcii úzkorozchodnej trate Hronská Breznica – Banská Štiavnica s tým, e by sa tra predila do Hontianskych Nemiec na trati Šahy – Krupina, ale od tohto variantu sa upustilo. Nakoniec sa rozhodlo o predení trate Šahy – Krupina a do Zvolena. Trasa bola vedená najkratšou vzdialenosou cez obce Dobrá Niva (do roku 1926 Dobronivá) a Babiná. Po ustálení trasy bola vypracovaná projektová dokumentácia. Projektovaná dka elezninej trate bola 35,407 km a administratívna pochôdzka sa konala od 27.6. do 9.7.1921. Následne Ministerstvo elezníc vydalo 22.4.1922 rozhodnutie a schválilo trasu a vydalo stavebné povolenie. Poas nasledujúceho obdobia sa riešili ešte variantné projekty a poiadavky niektorých obcí. Nakoniec bola urená definitívna trasa zo stanice Zvolen (dnes Zvolen nákladná stanica), údolím rieky Neresnica smerom na juh, cez rozvodie pri Plešovciach, pokraujúc popri rieke Krupinica do stanice Krupina. Priemerný sklon zo Zvolena do k rozvodiu je asi 7,2 promile a od rozvodia do Krupiny 13,3 promile. Zaiatok trate vychádzal zo západného zhlavia stanice vo Zvolene.
 
elezniná stanica Zvolen nákl.st.
st. Zvolen nákl.st.
 
elezniná stanica Zvolen os.st.
Zvolen os.st.
 
Neresnický tunel - krupinský portál
(1947 - poas 2. svetovej vojny bol poškodený)
Neresnický tunel
 
Neresnický tunel
Neresnický tunel
 
Na trati sú vybudované dva tunely, Neresnický za Zvolenom a pod Vlokom pri Krupine,   a niekoko väších mostov. Neresnický tunel v km 3,500 – 3,730 je dlhý 230 m a leí v oblúku s polomerom 300 m. Razení bol belgickou raziacou metódou a pri razení krátkeho úseku pri vyústení rakúskou tunelovacou metódou. Tunel pod Vlokom v km 30,650 – 30,770 je dlhý 120 m a tie leí v oblúku s polomerom 300 m. Razil sa rakúskou tunelovacou metódou. Z mostných objektov sú zaujímavé most cez rieku Slatina v km 0,8, viadukt na Barinách v km 15,8, viadukt cez rieku Krupinica v km 27,6 a most cez Krupinicu v km 33,2.
 
Tra 153 do Krupiny a Šiah
Tra 153
 
Tra 153 - zastávka Podzámok
Podzámok
 
Podzámok
Podzámok
 
Parný vlak sa blíi k zastávke Podzámok
Podzámok
 
elezniná stanica Dobrá Niva
Dobrá Niva
 
Babiná nz
Babiná
 
Babiná - T 678.0012 na mimoriadnom vlaku
Babiná - T 678.0012
 
elezniný zvršok bol postavený poda vzorového listu elezniného zvršku sústavy Xa. Súasne boli postavené nové staniné budovy, výpravné budovy V Dobrej Nive, Pliešovce-Sása a Babiná s akárami, úradnými miestnosami a bytmi pre správcov. Okrem toho sa postavili obytné budovy a hospodárske budovy, sklady a nakladacie rampy. Zárove sa adaptovala a pristavala výpravná budova v Krupine, postavila sa tu nová vodáre, jednoposchodová obytná budova, hospodárska budova, nakladacia rampa. Pre dorozumievanie na trati slúila priebená dvojdrôtová telefónna linka. Stanice nemali vchodové návestidlá a všetky výmeny v staniciach a zvolenskom zhlaví stanice v Krupine boli tvaru Xa s hákovým uzáverom. Koaje boli uzamknuté v priamom smere výmenovými zámkami a skladové koaje výkoajkami. Z dôvodu výstavby novej trate bola rozšírená stanica vo Zvolene o tri priebené koaje. Celkové stavebné náklady dosiahli výšku 76 mil. K. Aj napriek finanným problémom bola tra slávnostne odovzdaná do prevádzky 15.1.1925 a pravidelná doprava zaala nasledujúci de. Doprava sa riadila poda predpisu o zjednodušenej doprave s dirigujúcou stanicou Krupina. Najväšia rýchlos pre osobné vlaky bola urená 40 km/h a pre nákladné 25 km/h. Neskôr, v roku 1937 sa dokonila výstavba koajiska nákladnej elezninej stanice Pustý Hrad a spojky Pustý Hrad – odboka Breziny, ktorá ústila do trate Zvolen – Krupina v km 1,7.
 
Krupina
Krupina
 
Krupina - most cez Krupinicu pred stanicou
Most cez Krupinicu
 
Krupina - koajisko
Krupina - koajisko
 
 Krupina - naavo vodárenská vea
Krupina
 
elezniná stanica Krupina - predstaniné námestie
Krupina
 
Spracované poda: 
  • Ladislav Kme: elezniná tra Zvolen – Šahy, EM Design, Zvolen 2004

Fotografie sú z 9.2.2008 a 14.9.2008 © autor

Svisiace lnky:
Za manipulanm vlakom do iah a Krupiny (04.09.2011)
Nostalgia v oblakoch pary a dymu (23.09.2008)
Zimn jazdy historickmi vlikmi na trati 153 (10.02.2008)
Tra 153: Zvolen os.st. - ahy - ata (27.09.2007)


Home